หลักสูตร
Growth Mindset

“ทัศนคติเติบโต” ในรูปแบบ Action Learning แท้ๆ ของอินสปายรา ที่ไม่สอนแค่เข้าใจ แต่ให้เห็นตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้  สอนโดยอิงบริบทงาน ลงมือตั้งเป้าหมายรายบุคคลที่สามารถวัดผลได้   หลักสูตรเรามีหลายระดับตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับผู้บริหาร

They said it's hard to grow because ...

1

ไม่ตั้งเป้า หรือตั้งเป้าแต่ไม่เริ่ม

2

เลิกง่าย เมื่อไม่สะดวกหรือทำได้ไม่ดี

3

กลัวคนต่อว่า ไม่เห็นด้วย วิจารณ์ ตำหนิ ล้มเหลว

4

ไม่เชื่อว่าทำได้ และเห็นคนสำเร็จ ยิ่งรู้สึกไม่เก่งเท่า

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากหลักสูตรนี้

Key benefits

หลักสูตร Growth Mindset มุ่งช่วยผู้เรียน ให้ก้าวข้ามอุปสรรคสำคัญที่สุดในการเติบโต นั่นคือ การตั้งเป้าหมายการเรียนรู้และเติบโต และการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง

นอกจากวิธีการเรียนรู้ที่เราออกแบบมา ยังตอบโจทย์  ทักษะที่สำคัญที่สุดในปี 2025 

โดย World Economic Forum 

ความโดดเด่นของ Growth Mindset by Inspira

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เน้นให้ "เห็นตัวเอง"

อธิบายลึกถึงแก่น เห็นคุณค่าของ Growth Mindset

เข้าใจง่าย แยกเป็น 5 โดเมนชัดเจน

ใช้บริบทของงานและองค์กร

คำแนะนำในการฝึกฝนแบบง่าย ๆ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • พนักงาน ที่อยากสร้างความเติบโตก้าวหน้าในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
 • ผู้นำทุกระดับ ที่อยากสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในทีม กระตุ้นให้สมาชิกทีมแก้ปัญหาและต่อยอดได้เก่ง
 • ทีมที่ต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 • ทีมขาย ที่เน้นทำเป้าสูงหรือการเปิดตลาดใหม่ๆ
 • ผู้บริหารระดับสูง ที่สนใจการสร้างวัฒนธรรมเติบโต (Growth Mindset Culture) ให้องค์กรเติบโตยั่งยืน

GROW
ME

หลักสูตรนี้ เพื่อให้ท่านเข้าใจแก่นของทัศนคติเติบโต และสามารถประเมินตัวเองได้

0.5 day

GROWTH
MODE

หลักสูตรนี้ นอกจากจะเข้าใจแก่นแท้ ฝึกใช้เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพของตัวเอง

1 day

GROWTH MODE LEADERS

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้บริหารและผู้นำ ทั้งฝึกกับตัวเองและสร้างบรรยากาศการเติบโตในทีมและองค์กร

2 day

เนื้อหาหลักสูตร Growth Mindset

เรา customize ให้ฟรี! เพื่อให้เหมาะที่สุดสำหรับกลุ่มคนเรียนแต่ละองค์กร

 • ทัศนคติคืออะไร เปลี่ยนอย่างไร
 • เข้าใจ Growth Mindset อย่างถึงแก่น
 • สิ่งที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Growth Mindset
 • ประเมินตัวเอง – เราสกัดกั้นตัวเองอยู่ไหม
 • เทคนิคตั้งเป้าหมายแบบ Strategic Growth Mindset
 • ฝึกทักษะการเรียนรู้ หัด“ถอดบทเรียน”
 • เรียนรู้จากความล้มเหลว  ล้มแล้วลุกเร็ว (resilience)
 • เรียนรู้จากความสำเร็จ
 • สร้าง Best Practice อย่างต่อเนื่อง
 • ฝึกรับฟีดแบคให้ได้ขุมทรัพย์
 • ความพยายาม ฝึกได้อย่างไร
 • Growth Mindset ในระดับผู้นำ
 • ผู้นำสร้าง Growth Mindset ในทีมได้อย่างไร
 • Fixed Mindsets ที่ผู้นำไม่ได้ตั้งใจ
 • ลูกน้องไม่อยากโต ทำอย่างไร
 • กรณีศึกษาการพลิกฟื้นและเพิ่มพลังองค์กรด้วย Growth Mindset
 • การใช้ Growth Mindset
  สร้างความร่วมมือ
  ความผูกพันต่อองค์กร (engagement)
 • การสร้างนวัตกรรม
 • การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

มาดูแลพนักงานของคุณให้เขาก้าวข้ามอุปสรรคและเติบโต
เพื่อธุรกิจและโลกอนาคต

Growth mindset © by Inspira