ISRA SMITABINDU, Managing Partner & Founder at Inspira | อิศรา สมิตะพินทุ หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท อินสปายรา จำ กัด

อ.เอ้ อิศรา สมิตะพินทุ

Isra Smitabindu

ผู้ก่อตั้งบริษัท อินสปายรา จำกัด

 • อ.เอ้ อิศรา สร้างสรรค์หลักสูตรอบรมและหลักสูตรการโค้ชเพื่อดึงศักยภาพของบุคลากรโดยใช้หลักการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Action Learning)
 • อ.เอ้ อิศรา มีประสบการณ์การสอนและออกแบบหลักสูตร 15 ปี ใน 11 ประเทศ และประสบการณ์การทำงานหลายอุตสาหกรรเข้าใจธุรกิจครบฟังก์ชัน
 • Passion ของ อ.เอ้ อิศรา คือ เรื่อง “ธุรกิจ+คน” ซึ่งสามารถผสมผสานเรื่องธุรกิจและเรื่องคนได้อย่างลงตัว
 • อ.เอ้ อิศรา ได้รับคำชมจากผู้เรียนว่าเป็นผู้ส่งมอบความรู้ด้วยความสนุก ดึงดูด ความสนใจของผู้เรียน นำ ไปใช้งานได้จริง ทั้งยังสามารถปรับสไตล์ การสอนให้เข้ากับผู้เรียน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้นำระดับสูง

การศึกษา

 • กำลังศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสหวิทยาการ “ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม”(Technopreneurship and Innovation Management Program (CU-TIP)) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ (Beta Gamma Sigma (BGS)) 
 • ทำคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ในการสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ CPA (Certified Public Accountant) UFE exam ของรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินสปายรา จำกัด
 • 2552 – 2555 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีทีเอส จำกัด (บริษัทที่ปรีกษาซึ่งเชี่ยวชาญด้านการสร้างความสอดคล้องเรื่องคนและกลยุทธ์ขององค์กร)
 • 2548 – 2551 ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์และการตลาด บริษัท อินฟุส เมดิคัล จำกัด
 • 2545 – 2551 ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ บริษัท ฟินนิ่ง จำกัด ประเทศแคนาดา
 • 2543 – 2544 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรต่างๆ ด้านธุรกิจและความเป็นผู้นำ โดย บริษัท บีทีเอส จำกัด บริษัทที่ปรีกษาซึ่งเชี่ยวชาญด้านการสร้างความสอดคล้องเรื่องคนและกลยุทธ์ขององค์กร
 • หลักสูตร Building Business Acumen โดย บริษัท แอคคูเม็น
  เลิร์นนิ่ง จำกัด
 • หลักสูตร Effective Facilitation โดย บริษัท Leadership
  Strategies จำกัด ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Action Learning โดย บริษัท World Institute of Action Learning (WIAL)
 • หลักสูตรอบรมการเป็นโค้ช รับรองโดย สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ หรือ ICF สอนโดย ดร.เชอรี คาร์เตอร์ โดยสถาบัน MMS
 • หลักสูตร Strengths Coach โดย เครื่องมือทดสอบจุดแข็ง (Strenghtsfinder) ของ แกลลัพ คลิฟตัน
 • หลักสูตรการโค้ชด้วยนพลักษณ์ โดย ดร.จินเจอร์ ลาพิด-บ็อกดา
 • หลักสูตร Transformative Coaching ด้วยนพลักษณ์ โดย คุณโจน เดวิด และ นพ.ธนา นิลชัยโกวิท
 • หลักสูตร Mastery of Self Expression โดย แลรี่ กิลแมน
 • หลักสูตร Soul Coaching Integrated Transformation โดย
  อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู

Isra's bio

 • Isra is passionate about human potential.
 • She believes business and people are two sides of the same coin, therefore must be considered in parallel for real impact.
 • For 15 years, she has designed and delivered training courses in 11 countries.
 • She was exposed to a variety of industries and the entire business process.
 • Isra is appreciated by the clients for her unique ability to simplify complex concepts and make it easy to understand, while maintaining the depth of the issues. Effectively combining business and people issues into the discussion. Connect to wide range of audiences.

Education

 • Currently a PhD Student of Chulalongkorn’s Technopreneurship & Innovation Management Program (CU-TIP)
 • Executive MBA Sasin, graduated with Beta-Gamma-Sigma honor for business excellence.
 • TOP10 Score in the CPA (Certified Public Accountant) UFE exam, Washington, USA
 • Bachelor of Accountancy, Chulalongkorn.

Work Experience

 • Managing Director, INSPIRA, an Action-Learning company.
 • General Manager, BTS, a global strategic alignment company.
 • Marketing & Customer Service, Infus Medical (Thailand).
 • Accounting Special Project, Finning (Canada).
 • Audit Assistant, PwC Thailand.

Certificates and Training

 • Multiple business & leadership programs by BTS, World#1 business simulation & strategic alignment consulting company.
 • Building Business Acumen by Acumen Learning.
 • Effective Facilitation by Leadership Strategies, USA.
 • World Institute of Action Learning (WIAL).
 • ICF Accredited Coach Training Program, by Dr. Cherie Carter-Scott’s MMS Institute.
 • Certified Strengths Coach (Gallup’s Clifton Strenghtsfinder).
 • Coaching for Enneagram, by Dr. Ginger Lapid-Bogda’s The Enneagram in Business.
 • Transformative Coaching by Enneagram, by Joan David and Dr.Tana N.
 • Mastery of Self Expression by Larry Gilman.
 • Soul Coaching Integrated Transformation with Ajarn Wisit Wangwinyoo